O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• AKTUÁLNE: Odmietnutie Národného prog. starostlivosti o ženu• AKTUÁLNE: Odmietnutie Národného prog. starostlivosti o ženu • Zrušenie zákona o interrupcií• Zrušenie zákona o interrupcií  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Táto hromadná pripomienka už bola ukončená. Avšak petícia za zrušenie potratového zákona ešte stále beží. Petičný hárok si môžte stiahnuť tu:

Papierová petícia (po vyplnení poslať organizátorovi) »»

Hromadná pripomienka za odmietnutie Národného programu starostlivosti o ženu, bezpečné materstvo

Prosím, podpíšte hromadnú pripomienku »»

MZ SR predložilo 14.5. 2009 návrh Národného programu starostlivosti o ženu, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie, ktoré je prepracovaným dokumentom s názvom Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorý bol v minulom roku stiahnutý pre extremistické návrhy:

 • vnútiť vykonávanie potratov všetkým necirkevným nemocniciam
 • zaviesť potratovú tabletku RU 486
 • učiť povinnú sexuálnu výchovu na školách podľa zvráteného návrhu Spoločnosti pre plánované rodičovstvo
 • rozšírenie antikoncepcie pre slabé skupiny obyvateľstva (aj zdarma)
 • zabezpečenie sterilizácie pre postihnutých a vylepšenie prenatálnych metód diskriminácie postihnutých, atď.

Prepracovaný návrh s takmer identickými cieľmi je v pripomienkovom konaní do 27.5. 2009, dokedy sa môžu aj mimovládne organizácie k nemu vyjadriť s predloženým dostatočným počtom podpisov.


Zásadné pripomienky k Národnému programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie, ktorý CBR charakterizuje takto:

 1. Je ideologický, pretože sa opiera o agendu radikálneho feminizmu (skrz hlavného autora programu - Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR), čo je slovenská odnož najbohatšej mimovládnej organizácie sveta IPPF a zároveň najväčšej siete potratových kliník vo svete), ako súčasť širšieho liberálneho socializmu, ktorý podrýva náboženské učenie o morálke. Ide o elimináciu najväčších vierovyznaní cez deštrukciu morálky.

 2. Je propagandistický, pretože sa odvoláva na právo na potrat a reprodukčné práva, ktoré v medzinárodnom práve nie sú uznané. Je to príklad podsúvania ideológie v rozpore s čl. 1 Ústavy SR: SR sa neviaže na nijakú ideológiu. Program sa však viaže na potratový zákon, zavedený komunistickou ideológiou, ktorá pretrváva v modifikovanej forme dodnes. Nezaoberá sa ani alternatívami potratu: propagáciou adopcie, či pomocou tehotným v kríze.

 3. Je lživý, keď nazýva sterilizáciu, antikoncepciu a potrat službami reprodukčného zdravia, ktoré sú úplne nereprodukčné a proti zdraviu, lebo spôsobujú trvalú alebo dočasnú neplodnosť, teda chorobu. Antikoncepčné prostriedky neslúžia zdraviu, ale ich používanie dosahuje dočasnú neplodnosť a narúša reprodučkný cyklus ženy i jej emocionálne zdravie.

 4. Je deštrukčný, pretože prehlbuje demografickú krízu šírením nezdravého a nemorálneho životného štýlu. Podobne ekonomickú krízu spôsobili nemorálne praktiky na trhu. Antikoncepcia, ktorá potláča plodnosť, umožňuje a propaguje demograficky-deštrukčný životný štýl (sex bez otvorenosti pre počatie) a preto je zodpovedná za morálnu, demografickú a s tým súvisiacu ekonomickú krízu. Ministerstvo, resp. SPR ju chce predpísať všetkým dievčatám od 15. rokov! Kým zdraviu škodlivé cigarety, či alkohol si môžu kúpiť až od 18 rokov, sexuálne závislými sa môžu stať už od 15 rokov, lebo bez problémov dostanú kondómy či antikoncepciu. Pritom sa návrh nezaoberá problémom závislostí na pornografii tak mládeže ako i dospelých, ktorá je príčinou rozpadu mnohých manželstiev a psychologických porúch, čo potvrdzujú mnohé zahraničné štúdie. Dôsledkom implementácie takéhoto programu bude nárast sexuálnych deviácií a práce pre psychiatrov.

 5. Je neprijateľný pre rodičov, aby zverili najintímnejšiu výchovu svojich detí školám, kde neosobným prístupom sa majú deti učiť podľa odporúčaní IPPF, že napr. masturbácia, či orálna, análna, alebo ináč deviantná, je rovnocenná s s manželským sexuálnym aktom. Taká sexuálna výchova s ohromným rozpočtom sa ukázala byť fiaskom v Británií, kde tento rok bol predložený návrh učiť o sexuálnych praktikách detí už od 5 rokov!!! Pre dekandentnú spoločnosť, ktorá odmieta výchovu k čakaniu do manželstva, je toto symptomatické.

 6. Je pomýlený, lebo poučenia gynekológmi mladým dievčatám o zdržanlivosti a zároveň o antikoncepcii sú podobné varovaniu pred alkoholom s okamžitým predpísaním Ibuprofénu na potlačenie bolestí z opilstva. Toto nie je odradenie od zlého životného štýlu s vysvetlením významu zdržanlivosti (v sexe či alkohole), ale návod ako „si užiť“ bez nechcených dôsledkov. Konštatovanie, že umelé oplodnenie je „šetrný“ spôsob dosiahnutia tehotnosti bez toho, aby sa neplodnosť najprv liečila je ako „ekonomicky výhodnejší“ návrh hneď transplantovať novú obličku než najprv hľadať príčiny choroby obličky, či iného orgánu.

 7. Je zavádzajúcí ohľadom asistovanej reprodukcie, ktorá neplodnosť nelieči, lebo pár ostáva neplodný. Kým len tretina žien otehotnie (pričom celkovo len cca. 20% žien sa dieťa aj narodí pre vysokú mieru spontánnych potratov), až jedna tretina žien trpí syndrómom hyperstimulácie vaječníkov, ktorý podľa SZO u 2% žien vedie k smrti, a to už i po vylúčení nepredvídateľných prípadov. Dokument zamlčiava skutočnú liečbu neplodnosti metódou naprotechnology, ktorá je na Západe women-friendly trendom s úspešnosťou vyše 20%.

 8. Je útokom na manželstvo, ktoré dokument spomína len raz v kontexte „znásilnenia v manželstve“! Ohromná väčšina populácie však manželstvo považuje za kľúčový pozitívny aspekt pre reprodukciu, sexuálny život, sebarealizáciu ženy, ochranu ženy i detí. Propagácia antikoncepčných prostriedkov podrýva význam manželského aktu ako úplného, exkluzívneho a trvalého vzájomného sebadarovania sa a podnecuje k vyhľadávaniu genitálnych slastí mimo manželského sexuálneho aktu. Pritom manželstvo je najideálnejším miestom pre počatie a výchovu dieťaťa i reprodukčné zdravie partnerov.

 9. Je ignorantský voči občanom, keď neberie do úvahy ich postoje, ktoré potvrdil Medzinarodný program sociálneho prieskumu v roku 2002, vykonaný v 35 krajinách. Závery zo Slovenska sú jasne v prospech manželstva a rodiny:

  1. až 95,2% občanov uznáva, že dieťa potrebuje domov s oboma rodičmi - otcom i matkou, aby šťastne rástlo

  2. až 70,1% občanov verí, ze ľudia, ktorí chcú mať deti, by sa mali zosobášiť

  3. len 23,3% občanov si myslí, že je v poriadku, aby žena chcela dieťa a nechcela stabilný vzťah s mužom

  4. len 22,6% občanov si myslí, že jeden rodič sa vie rovnako dobre postarať o dieťa ako dvaja rodičia spolu

  5. len 11,5% občanov považuje manželstvo za zastaralú inštitúciu

 10. Je redukcionistický voči žene i k najzákladnejším a najhlbším ľudským vzťahom, ktoré chápe len na úrovni fyziologickej a euforickej s minimalizáciou rizika neočakávaného tehotenstva a chorôb, čo však vedie k presnému opaku. Sex s antikoncepciou, ktorá zlyháva, pre falošný pocit „bezpečnosti“ sa stáva promiskuitnejším a vedie k zvýšenej miere neočakávaného otehotnenia, následnému potratu a sexuálne prenosným chorobám (príkladom je Británia, kde je antikoncepcia zdarma), ďalej k fyzickým a psychickým ochoreniam po potrate, alebo po hormonálnej hyperstimulácií pri umelom oplodnení, či po užívaní hormonálnej antikoncepcie. Sexuálne spolužitie má aj silne emocionálny aspekt, ktorý je znova ignorovaný. Napr. zahraničné štúdie poukazujú na to, že sexuálne aktívni tínejdžeri sú 9-násobne depresívnejší ako ich kamaráti, ktorí žijú sexuálnu zdržanlivosť.

 11. Je prekrútený, lebo hormonálna antikoncepcia, ktorú propaguje, chemicky zmrzačuje funkciu reprodukčných orgánov, zvyšuje riziko rakoviny prsníka, pečene a iných zdravotných, psychických a partnerských problémov. Ani antikoncepcia ani kondómy nechránia pred infekciou sexuálne prenosných chorôb, ktoré sa šíria kontaktom kože. Sú to chlamýdia, syfilis, HPV, herpes,... Nemajú dlhé roky symptómy a preto ich odporúčať verejnosti ako „ochranu“ je nezodpovedné, keď štúdie uvádzajú mieru zlyhania kondómov 14-30%, a teda nechránia ani pred infekciou HIV. Podľa par. 165-167 Trestného zákona je trestným činom vydať iného do nebezpečenstva nákazy HIV, či sexuálne prenosnej choroby.

 12. Je dezinformujúci o histórií potratov v SR a Československu, ktoré po liberalizácií komunistami v roku 1986 zabili polovicu počatých detí a dosiahli rekordné počty. Výrazne sa počet potratov znížil až od návrhu zakázať potraty (1992) a priebežne verejnou diskusiou o potrate ako vražde. V krajinách, kde takáto diskusia neexistuje, alebo je okrajová, počet umelých potratov stúpa s nárastom používania antikoncepcie: Británia, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Španielsko, dokonca aj Česko zaznamenalo v poslednom štatistickom roku nárast.

 13. Je eugenický, keď žiada zlepšiť prístup k metódam selekcie (prostredníctvom preimplantačnej a prenatálnej genetickej diagnostiky) iba zdravých a lepšie zabezpečených, pričom tí, ktorí tieto kritéria nespĺňajú, sú nazvaní nechcenými pre ich „nevyhovujúce“ genetické predispozície alebo „nedôstojné“ životné podmienky. Týchto ľudí sa naša spoločnosť zbavuje v štádiu embrya a plodu, ako by to dnes nepochybne robili nacisti.

 14. Je genocidálny, pretože žiada zavádzať opatrenia na predídenie pôrodov (zvýšiť dostupnosť sterilizácie, antikoncepcie a potratov) pre postihnutých, sociálne slabšie vrstvy, rómsku komunitu, ... Obeťami uznaných genocíd bývali najrôznejšie skupiny, nielen rasové, náboženské, či národnostné skupiny. Príkladmi sú gulagy, Kambodžske čistky, sovietske hladomory, kde sa rôznymi metódami zbavovali istej kategórie nechcených.

 15. Je diskriminujúci voči počatým deťom, ktorých právo na život popiera, keď štát má zabezpečiť vykonávanie a lepšiu dostupnosť umelých potratov a potratovej tabletky RU 486. Neuznanie istej skupiny ľudí za ľudí hodných právnej ochrany je typické pre genocídy. Norimberský tribunál odsúdil ako zločin proti ľudskosti legalizáciu potratov na žiadosť, zavedených na nacistami okupovaných územiach, keď zvyšok sveta mal zákaz potratov (až na výnimku Švédska pre znásilnenie). Podľa par. 425 Trestného zákona ide o trestný čin.

 16. Je diktátorský, pretože je už tretím pokusom vnútiť vykonávanie potratov všetkým necirkevným nemocniciam, čo predstavuje systematický plán tejto genocídy. Výsledkom bude diskriminácia lekárov s výhradou vo svedomí v štátnych, či súkromných zariadeniach a popretie čl. 24 Ústavy SR o slobode svedomia, ktorá je zaručená.

 17. Je nemoderný, keď neberie do úvahy vedecké poznatky o začiatku ľudského života pri počatí (čo aj IVF potvrdzuje), trendy vo vzdelávaní o plodnosti (fertility awareness), najnovšie medicínske metódy zamerané na záchranu predčasne narodených už i 22.-24. týždňových detí, štúdie o potratovom efekte hormonálnej antikoncepcie, o štatistickej súvislosti potratov s nárastom mimomaternicových tehotenstiev, o rizikách nákladných predčasných pôrodov po potrate, ďalších fyzických a psychologických dopadoch potratu na ženu ako ani spomínané women-friendly metódy naprotechnology. Návrh je aj nevedecký.

 18. Je predražený, lebo všetky nemorálne praktiky majú svoje bolestivé dôsledky, podporujú nezdravý štýl života, čím zvyšujú náklady zdravotníctva. Program ráta s viac ako 50 mil. SKK (1,7 mil EUR), pričom neráta oveľa vyššie náklady na liečbu dôsledkov týchto politík, riešenie problémov z nich vyplývajúcich a ďalšie nevyčísliteľné škody na morálke i ekonomike! Je drahý aj pre občanov, ktorým sa prezentujú prioritne drahé antikoncepčné lieky namiesto zdravého životného štýlu založeného na abstinencii do manželstva a na vernom manželskom spolužití s poznaním vlastnej plodnosti. Občania teda zaplatia dvakrát.

 19. Je skrytou reklamou pre priemysel umelého oplodnenia, farmaceutický a nepriamo i pornografický priemysel a ktorý zarába na ľudskom tele, utrpení a naivite, ktoré rozširujú.

 20. Je manipulačný, lebo rieši len ženy a nie je známe, aby MZ SR pripravovalo nejaký program starostlivosti o mužov. Slovensko potrebuje Národný program na ochranu manželstva a rodiny, ktorý by sa venoval témam tak ľudskej sexuality a plodnosti ako i zodpovednému rodičovstvu z pohľadu dvoch komplementárnych a rovnocenných partnerov prijimajúcich dieťa. Množstvo štúdií dnes potvrdzuje, že stabilné manželstvo je najlepšie miesto pre výchovu dieťaťa a prevenciu zdravotných, psychických, spoločenských a morálnych problémov dieťaťa, či tínejdžera, spôsobených rozpadom rodiny a manželstva. Manipuláciou výberu téme sa program vyhýba zásadnej téme, ako pozitívne viesť k zmyslu manželstva, vernosti a zodpovednosti rodičov. Cieľ IPPF je však rozbiť inštitúciu manželstva práve takýmto programom s cieľom presadiť agendu „sexuálnych a reprodukčných práv“ (autorom je IPPF), ktorá propaguje voľný sex, sériovú monogamiu, polyamorfiu, homosexuálny sex, transsexualitu, najnovšie v medzinárodnej petícií aj „služby reprodukčného zdravia bez ohľadu na vek“, teda aj pre deti od útleho veku...O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.